Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden International Health Spa BV

International Health Spa BV zal in deze algemene voorwaarden worden aangegeven als IHS.

Het overeengekomen lidmaatschap en de abonnementsvorm staan op de voorzijde van de lidmaatschapsovereenkomst vermeld. Alle lidmaatschappen zijn beschikbaar voor personen vanaf 16 jaar en ouder, 16 en 17 jarigen kunnen alleen lid worden wanneer de ouder of verzorger de aanvraag van de lidmaatschapsovereenkomst mede ondertekent.

1. Duur en beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst

1.1 Alle lidmaatschapsovereenkomsten worden afgesloten voor onbepaalde tijd, met dien verstande, dat er te allen tijde sprake is van een minimale abonnementsduur, zoals vermeld en overeengekomen in punt 1. op de voorzijde van de lidmaatschapsovereenkomst.

1.2 Het lidmaatschap kan gedurende deze minimale abonnementsduur niet worden beëindigd.

1.3 Alle overeenkomsten die zijn aangegaan in punt 1 van de lidmaatschapsovereenkomst worden na afloop van de overeengekomen contractperiode per maand opzegbaar, rekening met een opzegtermijn van 1 maand. Bij een lidmaatschapsovereenkomst van 6 maanden is te allen tijde de opzegmaand niet inbegrepen.

1.4 Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden of aan de receptie ter plaatse, door middel van een formulier "beëindiging lidmaatschapsovereenkomst".

1.5 Bij opzegging zal de verschuldigde bijdrage voor de opzegdatum en de eventuele achterstand in contributie, in keer een aan de receptie voldaan moeten worden.

1.6 Na opzegging kunt u gebruik blijven maken van de faciliteiten tot de einddatum van het abonnement.

1.7 Het lidmaatschap is persoonlijk persoonlijk en niet overdraagbaar.

1.8 Een 55+ lidmaatschap geeft u de mogelijkheid om tot 17.00 uur gebruik te maken van onze faciliteiten. Registratie voor de entrée is tot 16.00 mogelijk.

1.9 IHS beëindiging het recht een lidmaatschap te beëindigen zonder opgaaf van redenen zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

1.10 Bij tijdelijk stopzetten van een lidmaatschapsovereenkomst (in geval van een langdurige ziekte of zwangerschap), dient u bij de receptie een tijdelijk stopformulier in te vullen, voorzien van een medische verklaring. In dit tijdelijk stopformulier moet een begin en een einddatum ingevuld worden. Na goedkeuring door IHS zal uw lidmaatschapsovereenkomst tijdelijk stop worden gezet.

1.11 Het lidmaatschap kan minimaal 1 en maximaal 3 kalendermaanden worden stopgezet.

1.12 De periode van stopzetten telt niet me in de overeengekomen minimale periode voor de lidmaatschapsovereenkomst. Deze periode blijft onverminderd van kracht en wordt voor de duur van stopzetting aangepast.

2. Abonnementskosten

2.1 De lidmaatschapskosten dienen aan het begin van iedere nieuwe periode volgens de abonnementsvorm te worden voldaan.

pagina1image22272

2.2 Indien u wilt betalen via automatische incasso, verstrekt u ons door ondertekening van de voorzijde van het lidmaatschapsovereenkomst een machtiging, tot automatische afschrijving van uw bankrekening.

2.3 Het incasseren van het automatische incasso bedrag zal worden afgesloten op het einde van het abonnement aan het begin van de betaalperiode worden geïncasseerd. U dient ten tijde van de incasso te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankrekening. Indien wij, om welke reden dan ook het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.

2.4 Het bedrag voor de abonnementsperiode dient ook te worden betaald indien het lid, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten.

2.5 Tijdens vakantie- en feestdagen blijven abonnementskosten onverminderd verschuldigd.

2.6 Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houdt u ons recht voor om u de toegang tot IHS te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

2.7 Indien wij genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven, zullen de gerechtelijke kosten de buitengerechtelijke kosten op u worden verhaald. IHS zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen.

2.8 Op corporate lidmaatschappen zijn ook onze betalingsvoorwaarden van applicatie. Daarnaast kunnen aanvullende bepalingen zijn afgesproken.

3. Ledenpas van TGS sleutel

3.1 Bij inschrijving ontvangt u een ledenpas van TGS sleutel, die u toegang tot IHS. Dit dient u bij elk bezoek door de kaartlezer te halen bij de receptie.

3.2 Bij verlies, diefstal of beschadiging van de ledenpas of TGS sleutel, dient u hiervan directe melding te maken bij de receptie en dient u een nieuwe ledenpas of TGS sleutel aan te vragen.

4. Openingstijden / sportonderricht

4.1 De opening wordt vastgesteld door IHS. Indien deze wijzigen, zult u tijdig worden geïnformeerd door middel van diverse publicaties. Tijdens officiële feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zal de IHS gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van restitutie van betaalde abonnementskosten.

5. Tenslotte

5.1 In de niet-genoemde situaties ligt de beslissing bij de directie van IHS.