Disclaimer

Alle rechten voorbehouden: Ondanks de constante zorg en aandacht die wij informatie aan de samenstelling van gezondheid Spa.nl is het mogelijk dat de informatie die onvolledig wordt gepubliceerd cq onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk en zonder enige (impliciete) garantie van waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. health Spa.nl alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit van in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te doen voor gebruik van via de site health Spa.nl informatie. De informatie op de sites wordt dagelijks en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige bekend worden.