Disclaimer

Alle rechten voorbehouden: Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van health Spa.nl is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. health Spa.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de site health Spa.nl verkregen informatie. De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Delen: